Privacy policy

Download onze Privacy Statement

 

Privacy beleid Stichting Kreatieve Vorming Hulst
Stichting Kreatieve Vorming Hulst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Het privacy beleid is opgenomen op de website en wordt indien van toepassing vernieuwd. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kreatieve Vorming Hulst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Kreatieve Vorming Hulst zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cursisten of leveranciers
Persoonsgegevens van cursisten of leveranciers worden door Stichting Kreatieve Vorming Hulst verwerkt
ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinde.
 • Cursistenlijsten en incasso opdrachten.
 • Meldingen over lopende en aanstaande cursussen.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De deelname aan een cursus of georganiseerd evenement.
 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kreatieve Vorming Hulst de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam.
 • Tussenvoegsel.
 • Achternaam.
 • (Zakelijk) Telefoonnummer.
 • (Zakelijk) E-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Adres en woonplaats.
 • IBAN nummer bank en handtekening.
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kreatieve Vorming Hulst opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële en cursistenadministratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers in brede zin
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Stichting Kreatieve Vorming Hulst verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Uitvoering geven aan de overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden ( ZZP-Zelfstandigen)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De van toepassing zijnde overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kreatieve Vorming Hulst de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam.
 • Tussenvoegsel.
 • Achternaam.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Salarisgegevens. Opleidings- en ervaringsgegevens.
 • Bewijs van goed gedrag.
 • Kopie ID.
 • BSN-nummer.
 • KvK-nummer.
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kreatieve Vorming Hulst opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de website.
 • Opzet en onderhoud van hard- en software.
 • Het verzorgen van de (financiële- loon) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger
door middel van het invullen van een inschrijfformulier.

Bewaartermijn
Stichting Kreatieve Vorming Hulst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Kreatieve Vorming Hulst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door
ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Publiciteit en social media
Gedurende het schooljaar maken wij foto’s en films van onze cursussen en werken van cursisten. Wij gebruiken dit promotiemateriaal op onze website / brochure en social media Facebook / Instagram voor extra reclame voor onze cursussen / activiteiten. 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Stichting Kreatieve Vorming Hulst
Sportlaan 24
4561 KZ  Hulst

Mail ons

Privacy beleid Stichting Kreatieve Vorming Hulst  versie mei 2018

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.