Kreatieve Vorming Hulst

aquarel1

ruimtelijk werken jeugd 1

turtle

TekenenSchilderenkinderen

toneel 1

Laatste nieuws/Mededelingen

Via deze pagina
kunnen en zullen wij u informeren
over aktuele statussen van een cursus.
bijv: het wel of niet doorgaan van een cursus.
Of indien een les geen doorgang kan vinden ivm bijv ziekte van de docent.

Download onze Privacy Statement

Privacy beleid Stichting Kreatieve Vorming Hulst

Stichting Kreatieve Vorming Hulst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Het privacy beleid is opgenomen op de website en wordt indien van toepassing vernieuwd.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Stichting Kreatieve Vorming Hulst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
     deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
     voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
     uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
     doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Kreatieve Vorming Hulst zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cursisten of leveranciers
Persoonsgegevens van cursisten of leveranciers worden door Stichting Kreatieve Vorming Hulst verwerkt
ten behoeve van de volgende doeleinden:
-    Administratieve doeleinde;
-    Cursistenlijsten en incasso opdrachten;
-    Meldingen over lopende en aanstaande cursussen;
-    Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-    Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De deelname aan een cursus of georganiseerd evenement;
-    De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kreatieve Vorming Hulst de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    (Zakelijk) Telefoonnummer;
-    (Zakelijk) E-mailadres;
-    Geboortedatum;
-    Adres en woonplaats;
-    IBAN nummer bank en handtekening;
-    Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kreatieve Vorming Hulst opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-   Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële en
    cursistenadministratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers in brede zin
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Stichting Kreatieve Vorming Hulst verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
-    Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
-    Uitvoering geven aan de overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden ( ZZP-Zelfstandigen)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De van toepassing zijnde overeenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kreatieve Vorming Hulst de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres;
-    Geboortedatum;
-    Salarisgegevens;
-    Opleidings- en ervaringsgegevens;
-    Bewijs van goed gedrag;
-    Kopie ID;
-    BSN-nummer;
-    KvK-nummer;
-    Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kreatieve Vorming Hulst opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-    Het verzorgen van de website;
-    Opzet en onderhoud van hard- en software;
-    Het verzorgen van de (financiële- loon) administratie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger
door middel van het invullen van een inschrijfformulier.

Bewaartermijn
Stichting Kreatieve Vorming Hulst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-    Alle personen die namens Stichting Kreatieve Vorming Hulst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door
ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Stichting Kreatieve Vorming Hulst
Adres:    Sportlaan 24, 4561 KZ, Hulst
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy beleid Stichting Kreatieve Vorming Hulst  versie mei 2018

 

EXPOSITIES 2019

Cursisten van Kreatieve Vorming Hulst doen mee aan de KunstRoute in Graauw.
Zaterdag 13 en Zondag 14 april. Dit jaar 16e editie. 
Kom jij ook kijken?

KunstRouteGraauw

Op vrijdag 24 mei stellen de cursisten van Kreatieve Vorming hun prachtige werken ten toon in de foyer van Den Dullaert https://dendullaert.nl/ 
Op deze avond zal de expositie worden geopend 19.00-21.00 uur.

Expo


EXPOSITIES 2018

Werken van cursisten in 's Landshuis te Hulst

expo.sLandshuis

Werken van cursisten
met een thema "TEARS FROM HEAVEN". Als een markeerpunt in de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

HET NIEUWE CURSUSAANBOD 2019-2020 VERSCHIJNT MEDIO MEI OP ONZE WEBSITE. 

VACATURE

Onze organisatie zet zich al geruime tijd in om de creatieve vermogens van mensen te ontwikkelen door middel van kunstzinnige vorming.
Om dit doel te bereiken bieden we tal van cursussen aan voor verschillende doelgroepen vanaf 6 jaar, op het gebied van : Beeldende vorming, kunst- en museum aanbod, bloemschikken, fotografie, schrijven en toneel.
Wegens uitbreiding van ons cursusaanbod zijn wij op zoek naar ervaren docenten op gebied van kunst en cultuur.

Functie-eisen: 
Ben je vanaf september 2019 beschikbaar om overdag en/of ’s avonds in Hulst les te geven?
Stuur dan je sollicitatie met CV naar onderstaand e-mailadres: kreatievevorminghulst(at)planet.nl 
( om email misbruik te voorkomen gebruiken wij de (at) uitdrukking, deze vervangen door het @ teken )


Arbeidsvoorwaarden
Betaling conform cao.

Vakantie 2018-2019:
Goede vrijdag: 19 april 2019
Meivakantie: v.a. maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartsdag: 30 en 31 mei 2019 
2e Pinksterdag: 10 juni 2019
Herfstvakantie: v.a. maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie: v.a. maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019
Carnavalsvakantie: v.a. maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019

 

ALGEMENE INFO

Welkom op de webpagina’s van de Kreatieve Vorming Hulst.
Onze organisatie zet zich sinds jaar 1975 in om de creatieve vermogens van mensen te ontwikkelen door middel van kunstzinnige vorming.

Om dit doel te bereiken bieden we tal van cursussen aan voor verschillende doelgroepen vanaf 6 jaar, op het gebied van :
Beeldende vorming; kunst- en museum aanbod, fotografie, schrijven en toneel.
► Voor meer informatie kunt u in het hoofdmenu klikken op de verschillende onderwerpen onder cursusaanbod.

Daarnaast verzorgt onze instelling activiteiten voor het basisonderwijs in het kader van de cultuurmenu’s en werkt samen met diverse organisaties aan projecten.

Onze cursussen bieden u de mogelijkheid om onder begeleiding van docenten / kunstenaars te werken aan kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de aangeboden kunstdisciplines.

De cursussen worden gegeven op verschillende locaties in de gemeente Hulst en staan vermeld bij de betreffende cursus.

 

 

ALGEMENE INFO

Welkom op de webpagina’s van de Kreatieve Vorming Hulst.
Onze organisatie zet zich sinds jaar 1975 in om de creatieve vermogens van mensen te ontwikkelen door middel van kunstzinnige vorming.

Om dit doel te bereiken bieden we tal van cursussen aan voor verschillende doelgroepen vanaf 6 jaar, op het gebied van :
Beeldende vorming; kunst- en museum aanbod, fotografie, schrijven en toneel.
► Voor meer informatie kunt u in het hoofdmenu klikken op de verschillende onderwerpen onder cursusaanbod.

Daarnaast verzorgt onze instelling activiteiten voor het basisonderwijs in het kader van de cultuurmenu’s en werkt samen met diverse organisaties aan projecten.

Onze cursussen bieden u de mogelijkheid om onder begeleiding van docenten / kunstenaars te werken aan kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de aangeboden kunstdisciplines.

De cursussen worden gegeven op verschillende locaties in de gemeente Hulst en staan vermeld bij de betreffende cursus.

 

INFORMATIE

Voor informatie kunt u bellen van maandag t/m donderdag, van 9.00-14.00 uur naar:
Tel. 0114-320686 OF e-mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijven dient te gebeuren via een inschrijfformulier wat gedownload kan worden op onze website.

INSCHRIJVING

-          Vul het inschrijfformulier volledig in en noteer s.v.p. de cursuscode van uw keuze.

-          Extra inschrijfformulieren kunt u downloaden van onze website OF zijn verkrijgbaar op het contactadres:

STICHTING KREATIEVE VORMING

            Sportlaan 24, 4561 KZ HULST

Uw inschrijfformulier stuurt u naar:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   LET OP!
Inschrijven is noodzakelijk uiterlijk 1 week voor de start van de cursus. Op basis van het minimum aantal inschrijvingen wordt bepaald of de cursus door kan gaan. Uw tijdige inschrijving kan daarvoor bepalend zijn.
Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de cursus.
 


Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
 
BETALING

-          De jaarcursussen van 31 lessen worden in twee termijnen betaald.

-          Het cursusbedrag voor korte cursussen dient ineens te worden voldaan.

-          Het cursusbedrag wordt na uw éénmalige machtiging automatisch van uw rekening afgeschreven.

-          U ontvangt twee weken vóór de effectieve uitvoering van de incasso een bericht via email op welke dag de incasso uitgevoerd zal worden.

-          De inschrijving en betaling geldt voor de gehele cursusduur. Restitutie, geheel of gedeeltelijk, wordt niet verleend.

-     Annulering van de inschrijving door de cursist is alleen mogelijk vóór aanvang van de cursus.

-     Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk in die gevallen dat er sprake is van verhuizing naar een plaats buiten de gemeente Hulst of op medische indicatie. Hiervan dienen wij schriftelijk (doktersattest) op de hoogte gesteld te worden. In dat geval is een bedrag aan administratiekosten verschuldigd van € 25,-.

 

-     Ziekte of verhindering van de cursist.
Lessen die wegens ziekte of verhindering van de cursist uitvallen worden niet ingehaald.

-    Ziekte docent.
De cursisten worden via e-mail of telefoon geïnformeerd. Lessen die wegens ziekte van docent uitvallen worden ingehaald aan het einde van de cursus.

-     Indien u geen gebruik wilt maken van de incassomachtiging kunt u contant (het volledige cursusbedrag) betalen op kantoor van Kreatieve Vorming in Den Dullaert, Sportlaan 24 te Hulst van maandag t/m donderdag 9.00-14.00 uur.

 

 

Het bestuur van Kreatieve Vorming wordt gevormd door:

Paul van Remoortere Penningmeester
Wim ter Burg Bestuurslid
Lilianne Quaijtaal  Bestuurslid
Katrijn van Goethem Bestuurslid
Jos Buysrogge Bestuurslid
   

 


 

 

Contact

Bezoekadres:

Stichting Kreatieve Vorming Hulst
Sportlaan 24, 4561 KZ Hulst
T. 0114 - 320686
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Postadres:

Stichting Kreatieve Vorming Hulst
Sportlaan 24, 4561 KZ Hulst
T. 0114 - 320686
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene informatie

Privacy statement

facebook

 © RW Sites voor
Stichting Kreatieve Vorming